آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

دوره های در حال ثبت نام شیراز

 زوج ظهر  14-17

شروع : 1403/04/18

پایان : 1403/05/29

5.800.000T ثبت نام
 زوج عصر  17-20

شروع : 1403/04/16

پایان : 1403/05/31

تکمیل ظرفیت
 فرد صبح  09-12

شروع : 1403/04/31

پایان : 1403/06/15

5.800.000T ثبت نام
 زوج عصر  17-20

شروع : 1403/05/20

پایان : 1403/07/09

5.800.000T ثبت نام
 فرد عصر  17-20

شروع : 1403/06/06

پایان : 1403/07/22

5.800.000T ثبت نام
  ویژه جمعه  09-13

شروع : 1403/04/29

پایان : 1403/08/11

5.950.000T ثبت نام
 فرد ظهر  14-17

شروع : 1403/06/18

پایان : 1403/08/03

5.800.000T ثبت نام
 فرد عصر  17-20

شروع : 1403/07/01

پایان : 1403/08/15

5.800.000T ثبت نام
 فرد عصر  17-20

شروع : 1403/04/28

پایان : 1403/06/13

5.800.000T ثبت نام
 زوج ظهر  14-17

شروع : 1403/05/15

پایان : 0/0/0

5.950.000T ثبت نام
 یکشنبه-سه شنبه  09-12

شروع : 1403/05/14

پایان : 1403/06/20

5.950.000T ثبت نام

دوره های در حال برگزاری

 فرد عصر  17-20

شروع : 1403/04/07

پایان : 1403/05/23

 زوج صبح  09-12

شروع : 1403/02/31

پایان : 1403/04/18

 فرد عصر  17-20

شروع : 1403/04/07

پایان : 1403/05/23

 زوج عصر  17-20

شروع : 1403/03/02

پایان : 1403/04/16

  زوج ظهر  14-17

شروع : 1403/04/02

پایان : 1403/05/13

 زوج عصر  17-20

شروع : 1403/04/11

پایان : 1403/05/28

 ویژه جمعه  09-13

شروع : 1403/02/21

پایان : 1403/05/19

 ویژه جمعه  09-13

شروع : 1403/03/04

پایان : 1403/06/02

  فرد عصر  17-20

شروع : 1403/02/30

پایان : 1403/04/21

 فرد عصر  17-20

شروع : 1403/03/01

پایان : 1403/04/19

  فرد عصر  17-20

شروع : 1403/02/27

پایان : 1403/04/19

 فرد ظهر  14-17

شروع : 1403/03/03

پایان : 1403/04/17

  فرد عصر  17-20

شروع : 1403/03/13

پایان :1403/05/02

 فرد ظهر  14-17

شروع : 1403/04/10

پایان : 1403/05/25

 زوج عصر  17-20

شروع : 1403/03/02

پایان : 1403/04/20

 زوج عصر  17-20

شروع : 1403/01/29

پایان : 0/0/0