آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

دوره های در حال ثبت نام تهران

 فرد عصر  17-20

شروع دوره : 1403/04/17

پایان دوره : 1403/05/28

4.600.000T ثبت نام
 فرد ظهر  14-17

شروع دوره : 1403/04/31

پایان دوره : 1403/06/11

4.600.000T ثبت نام
 زوج صبح  09-12

شروع دوره : 1403/05/27

پایان دوره : 1403/06/10

4.600.000T ثبت نام
 زوج عصر  17-20

شروع دوره : 1403/05/20

پایان دوره : 1403/07/09

4.600.000T ثبت نام
 فرد عصر  17-20

شروع دوره : 1403/06/06

پایان دوره : 1403/07/20

4.600.000T ثبت نام
  پنج شنبه و جمعه ویژه شاغلین  09-13

شروع دوره : 1403/05/25

پایان دوره : 0/0/0

4.800.000T ثبت نام

دوره های در حال برگزاری

 زوج عصر  17-20

شروع دوره : 1403/02/31

پایان دوره : 1403/04/20

 فرد عصر  17-20

شروع دوره : 1403/03/31

پایان دوره : 1403/05/14

 زوج ظهر  14-17

شروع دوره : 1403/03/09

پایان دوره : 1403/04/23

 زوج عصر  17-20

شروع دوره : 1403/04/02

پایان دوره : 1403/05/17

  زوج عصر  17-20

شروع دوره : 1402/03/21

پایان دوره : 1403/05/08

  زوج صبح  09-13

شروع دوره : 1403/12/16

پایان دوره : 1403/04/16