آزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح

A1

 • تاریخ آزمون: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان آزمون: 12:30-13:30
 • هزینه آزمون: 35000 تومان

ورود

آزمون تعیین سطح

A2

 • تاریخ آزمون: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان آزمون: 12:30-13:30
 • هزینه آزمون: 35000 تومان

ورود

آزمون تعیین سطح

B1

 • تاریخ آزمون: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان آزمون: 12:30-13:30
 • هزینه آزمون: 35000 تومان

ورود

آزمون تعیین سطح

B2

 • تاریخ آزمون: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان آزمون: 12:30-13:30
 • هزینه آزمون: 35000 تومان

ورود

آزمون تعیین سطح

C1

 • تاریخ آزمون: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان آزمون: 12:30-13:30
 • هزینه آزمون: 35000 تومان

ورود

دوره آموزشی استادسلیمی

روزهای زوج
A1-1

 • تاریخ کلاس :—
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد زارع

روزهای زوج
A1-2

 • تاریخ کلاس : —
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای فرد
A2-1

 • تاریخ کلاس : —
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای زوج
B1-1

 • تاریخ کلاس : —
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد زارع

روزهای فرد
B1-2

 • تاریخ کلاس : —
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد احمدوند

روزهای زوج
B1-2

 • تاریخ کلاس : —
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استادسلیمی

روزهای زوج
A1-1

 • تاریخ کلاس :—
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد بقایی

روزهای فرد
A1-1

 • تاریخ کلاس : —
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد احمدوند

روزهای فرد
A1-2

 • تاریخ کلاس : —
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد همایون

روزهای فرد
A1-2

 • تاریخ کلاس : —
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد بیات

روزهای فرد
A2-2

 • تاریخ کلاس :—
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای فرد
A2-1

 • تاریخ کلاس :—
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد بیات

روزهای زوج
B1-2

 • تاریخ کلاس :—
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد زارع

روزهای زوج
A2-1

 • تاریخ کلاس :—
 • زمان کلاس : —
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس