آزمون های آزمایشی
A1 Schriftlich
 • تاریخ آزمون : ---
 • فقط بخش کتبی
 •  
MOCK Exam
آزمون های آزمایشی
A2 Schriftlich
 • تاریخ آزمون : ---
 • فقط بخش کتبی
 •  
MOCK Exam
آزمون های آزمایشی
B1 Lesen,Hören​,Schreiben​
 • تاریخ آزمون : ---
 • فقط بخش کتبی
 •  
MOCK Exam
آزمون های آزمایشی
B2 Schriftlich
 • تاریخ آزمون : ---
 • فقط بخش کتبی
 •  
MOCK Exam