آزمون های آموزشی مهرماه 1399
A1 Schriftlich
  • تاریخ آزمون : 1399/07/18
  • فقط بخش کتبی
MOCK Exam
آزمون های آموزشی مهرماه 1399
A2 Schriftlich
  • تاریخ آزمون : 1399/07/18
  • فقط بخش کتبی
MOCK Exam
آزمون های آموزشی مهرماه 1399
B1 Lesen,Hören​,Schreiben​
  • تاریخ آزمون : 1399/07/18
  • فقط بخش کتبی
MOCK Exam
آزمون های آموزشی مهرماه 1399
B2 Schriftlich
  • تاریخ آزمون : 1399/07/18
  • فقط بخش کتبی
MOCK Exam
فهرست