آزمون ÖSD | شعبه تهران

colorize
برگزاری آزمون های ÖSD در آکادمی انجل تهران
colorize
مکانی زیبا و دلنشین با امکانات رفاهی
آزمون ÖSD تهر ان | آبان ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1401/08/20-21-22
Schriftlich : 1401/08/20

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : 2.100.000 T

Schriftlich : 3.450.000 T

Gesamt : 5.400.000 T

 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1401/08/20-21-22
Schriftlich : 1401/08/20

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 2.000.000 T

Schriftlich : 4.550.000 T
Gesamt : 6.500.000 T

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1401/08/18

Sprechen : 1401/08/18-19

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 2.000.000 T

Hören : 2.000.000T

Schreiben : 2.200.000 T

 Sprechen : 2.200.000 T

Gesamt : 7.700.000 T

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1401/08/16-17-22
Schriftlich : 1401/08/17

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 2.000.000 T

Schriftlich : 5.000.000 T

Gesamt : 7.000.000 T

آزمون ÖSD تهر ان | دی ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1401/10/20-21
Schriftlich : 1401/10/20

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : 2.380.000 T

Schriftlich : 3.450.000 T

Gesamt : 5.400.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1401/10/20-21
Schriftlich : 1401/10/20

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 2.380.000 T

Schriftlich : 4.800.000 T

Gesamt : 6.500.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1401/10/19

Sprechen : 1401/10/18-19

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 2.300.000 T

Hören : 2.300.000 T

Schreiben : 2.300.000 T

 Sprechen : 2.300.000 T

Gesamt : 7.700.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1401/10/22-23-24
Schriftlich : 1401/10/22

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 2.300.000 T

Schriftlich : 5.640.000T

Gesamt : 7.400.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

ارسال پستی مدارک آزمون ÖSD
معرفی نماینده | تحویل حضوری مدارک ÖSD
  • تحویل مدارک آزمون به داوطلب تنها در صورت ارائه کارت شناسایی معتبر اعم از کارت ملی هوشمند یا شناسنامه جدید و یا پاسپورت میسر می باشد.
  • شایان ذکر است درصورت معرفی نماینده توسط داوطلب جهت دریافت مدرک، به همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتبر داوطلب و شخص تحویل گیرنده الزامی می باشد.همچنین داوطلب ملزم به تکمیل ، تایید و بارگزاری فرم زیر در پنل کاربری (قسمت مدیریت فایل ها – سایر مدارک) بوده و تحویل مدرک داوطلب به نماینده ایشان تنها در صورت تکمیل و تایید فرم زیر امکان پذیر میباشد.

شعبه تهران : 

  • آدرس : تهران. میرداماد. میدان مادر. خیابان شاه نظری. کوچه چهارم. پلاک 7
  • کد پستی : __
  • شماره تماس : 91005960 – 071