آزمون ÖSD تهران

colorize

کاهش قیمت آزمون های دوره خردادماه تهران | به مناسبت بازگشایی شعبه تهران آکادمی انجل

( به مدت محدود )

colorize

ثبت نام آزمون های ÖSD خرداد اصفهان | خرداد – تیر تهران | تیر شیراز

تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

colorize
اولین و بزرگ ترین مرکز رسمی برگزار کننده آزمون های ÖSD
در 3 مرکز فعال | تهران ، شیراز و اصفهان
colorize
برگزاری آزمون های ÖSD در آکادمی انجل تهران
colorize
مکانی زیبا و دلنشین با امکانات رفاهی
آزمون ÖSD تهران | خرداد ماه - تیرماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/03/29-30
Schriftlich : 1402/03/29

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : 3.300.000 T

Schriftlich : 5.281.000 T

Mündlich und Schriftlich : 7.650.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/04/02
Schriftlich : 1402/04/02

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3.100.000 T

Schriftlich : 5.800.000 T

Mündlich und Schriftlich : 8.900.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/03/27-28

Sprechen : 1402/03/27-28-29

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3.300.000T

Hören : 3.300.000T

Schreiben : 3.500.000T

 Sprechen : 3.500.000T

Mündlich und Schriftlich : 10.000.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/03/30-31-04/01-02
Schriftlich : 1402/03/31-04/01

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 3.900.000T

Schriftlich : 8.700.000T

Mündlich und Schriftlich : 10.000.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

آزمون ÖSD تهر ان | مردادماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/05/22-23
Schriftlich : 1402/05/22

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : 3.300.000 T

Schriftlich : 5.281.000 T

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/05/26
Schriftlich : 1402/05/26

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3.100.000 T

Schriftlich : 5.800.000 T

Mündlich und Schriftlich : 8.900.000 T

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/05/21

Sprechen : 1402/05/20-21

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3.360.000T

Hören : 3.360.000T

Schreiben : 3.500.000T

 Sprechen : 3.600.000T

Mündlich und Schriftlich : 13.400.000T

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/05/23-24-25
Schriftlich : 1402/05/24-25

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 3.900.000T

Schriftlich : 8.700.000T

Mündlich und Schriftlich : 12.600.000T

شعبه تهران : 

  • آدرس : تهران. میرداماد. میدان مادر. خیابان شاه نظری. کوچه چهارم. پلاک 7
  • کد پستی : 1547916859 – 1547916811
  • شماره تماس : 91005960 – 071
Capture2