آزمون ÖSD تهران

colorize

شروع ثبت نام آزمون های بهمن ماه  1402 اصفهان و اسفند ماه تهران

دوشنبه 6 آذرماه| ساعت 9 صبح

colorize
اولین و بزرگ ترین مرکز رسمی برگزار کننده آزمون های ÖSD
در 3 مرکز فعال | تهران ، شیراز و اصفهان
colorize
برگزاری آزمون های ÖSD در آکادمی انجل تهران
colorize
مکانی زیبا و دلنشین با امکانات رفاهی
آزمون ÖSD تهر ان | آذرماه - دی ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/10/01-02
Schriftlich : 1402/10/01

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : 3.300.000T

Schriftlich : 5.281.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/09/28
Schriftlich : 1402/09/28

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3.100.000T

Schriftlich : 5.800.000T

Mündlich und Schriftlich : 8.900.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/10/03-04

Sprechen : 1402/10/02-03-04

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3.360.000T

Hören : 3.360.000T

Schreiben : 3.500.000T

Sprechen : 3.600.000T

Mündlich und Schriftlich : 13.400.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/09/28-29-30|10/01
Schriftlich : 1402/09/29-30

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 3.980.000T

Schriftlich : 8.800.000T

Mündlich und Schriftlich : 12.680.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

آزمون ÖSD تهران | اسفند ماه

شروع ثبت نام : 6 آذر ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/12/06-07
Schriftlich : 1402/12/07

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : 3.300.000T

Schriftlich : 5.281.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/12/03
Schriftlich : 1402/12/03

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3.100.000T

Schriftlich : 5.800.000T

Mündlich und Schriftlich : 8.900.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/12/02

Sprechen : 1402/12/01-02

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3.360.000T

Hören : 3.360.000T

Schreiben : 3.500.000T

Sprechen : 3.600.000T

Mündlich und Schriftlich : 13.400.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/12/04-05-06
Schriftlich : 1402/12/05

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 3.980.000T

Schriftlich : 8.800.000T

Mündlich und Schriftlich : 12.680.000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD

نگارخانه تهران

شعبه تهران : 

  • آدرس : تهران. میرداماد. میدان مادر. خیابان شاه نظری. کوچه چهارم. پلاک 7
  • کد پستی : 1547916859 – 1547916811
  • شماره تماس : 02122911899
Capture2