آزمون ÖSD شیراز

colorize

شروع ثبت نام آزمون های بهمن ماه  1402 اصفهان و اسفند ماه تهران

دوشنبه 6 آذرماه| ساعت 9 صبح

colorize

ثبت نام آزمون های ÖSD  دی ماه شیراز | بهمن ماه اصفهان و اسفند ماه تهران 

تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

colorize
بزرگترین مرکز برگزاری آزمون های ÖSD در کشور
colorize
ایجاد فضایی مناسب و دلنشین
آزمون ÖSD شیراز | دی ماه

شروع ثبت نام : 29 آبان ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/10/25-26
Schriftlich : 1402/10/26

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich : 3,500,000T

Schriftlich : 5,700,000T

Mündlich und Schriftlich : 8,950,000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/10/22
Schriftlich : 1402/10/22

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3,800,000T

Schriftlich : 6,500,000T

Mündlich und Schriftlich : 9,900,000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/10/21

Sprechen : 1402/10/20-21

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3,600,000T

Hören : 3,600,000T

Schreiben : 4,400,000T

 Sprechen : 4,500,000T

Mündlich und Schriftlich : 15,900,000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/10/23-24
Schriftlich : 1402/10/24

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 5,292,000T

Schriftlich : 9,900,000T

Mündlich und Schriftlich : 14,900,000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

آزمون ÖSD شیراز | اسفند ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/12/27-28
Schriftlich : 1402/12/28

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich:T

Schriftlich:T

Mündlich und Schriftlich:T

 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/12/24
Schriftlich : 1402/12/24

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : T

Schriftlich : T

Mündlich und Schriftlich : T

 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/12/23

Sprechen : 1402/12/22-23

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : T

Hören : T

Schreiben : T

 Sprechen : T

Mündlich und Schriftlich : T

 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/12/25-26
Schriftlich : 1402/12/26

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : T

Schriftlich : T

Mündlich und Schriftlich : T

 

نگارخانه شیراز

شعبه شیراز : 

  • آدرس : شیراز.بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)
  • کد پستی : 7144666911
  • شماره تماس : 07132296363 – 07191005960
Capture