آزمون ÖSD | شعبه شیراز

colorize
بزرگترین مرکز برگزاری آزمون های ÖSD در کشور
colorize
ایجاد فضایی مناسب و دلنشین
آزمون ÖSD شیراز | آذر ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1401/09/12-13
Schriftlich : 1401/09/12

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : 2.380.000 T

Schriftlich : 3.450.000 T

Gesamt : 5.400.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD A1

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1401/09/07
Schriftlich : 1401/09/7

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 2.380.000 T

Schriftlich : 4.800.000 T
Gesamt : 6.500.000 T
 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1401/09/10

Sprechen : 1401/09/10-11

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 2.200.000 T

  Hören : 2.200.000T

Schreiben : 2.300.000 T

 Sprechen : 2.300.000 T

Gesamt : 7.700.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD B1

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1401/09/08-09
Schriftlich : 1401/09/09

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 2.200.000 T

Schriftlich : 5.300.000 T

Gesamt : 7.050.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD B2

آزمون ÖSD شیراز | بهمن ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1401/11/12-13
Schriftlich : 1401/11/12

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : — T

Schriftlich : — T

Gesamt : — T

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1401/11/07
Schriftlich : 1401/11/07

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : — T

Schriftlich : — T

Gesamt : — T

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1401/11/10

Sprechen : 1401/11/10-11

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : — T

Hören : — T

Schreiben : — T

 Sprechen : — T

Gesamt : — T

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1401/11/08-09
Schriftlich : 1401/11/09

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : — T

Schriftlich : — T

Gesamt : — T

ارسال پستی مدارک آزمون ÖSD
معرفی نماینده | تحویل حضوری مدارک ÖSD
  • تحویل مدارک آزمون به داوطلب تنها در صورت ارائه کارت شناسایی معتبر اعم از کارت ملی هوشمند یا شناسنامه جدید و یا پاسپورت میسر می باشد.
  • شایان ذکر است درصورت معرفی نماینده توسط داوطلب جهت دریافت مدرک، به همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتبر داوطلب و شخص تحویل گیرنده الزامی می باشد.همچنین داوطلب ملزم به تکمیل ، تایید و بارگزاری فرم زیر در پنل کاربری (قسمت مدیریت فایل ها – سایر مدارک) بوده و تحویل مدرک داوطلب به نماینده ایشان تنها در صورت تکمیل و تایید فرم زیر امکان پذیر میباشد.

شعبه شیراز : 

  • آدرس : شیراز.بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)
  • کد پستی : 7144666911
  • شماره تماس : 07132296363 – 07191005960