مهر ماه 1400 شیراز
B2 Sch
 • شش واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس :1400/07/19
 • زمان کلاس :14:00- 09:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان
مهر ماه 1400 شیراز
B2 Mün
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس :1400/07/21
 • زمان کلاس :17:00- 14:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان
آمادگی آزمون فروردین 1400
B2 Mündlicher Audruck
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس :1400/01/21
 • زمان کلاس : 17:00 - 14:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان