لازم به ذکر  است که با توجه به برگزاری سه دوره آزمون در ماه ، ممکن است ساعت و تاریخ دوره های آمادگی آزمون تغییر پیدا کند.
آمادگی آزمون مرداد ماه 1400
B1 Schreiben
 • دو واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1400/05/06
 • زمان کلاس : 12:30-11:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام : 150 هزار تومان
آمادگی آزمون مرداد ماه 1400
A2 mün,sch
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1400/05/05
 • زمان کلاس : 17:00-14:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام : 300 هزار تومان
آمادگی آزمون مرداد ماه 1400
B1 Sp
 • دو واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1400/05/06
 • زمان کلاس : 14:00-12:30
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام : 150 هزار تومان
آمادگی آزمون مرداد ماه 1400
B2 schriftlich Audruck
 • شش واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس :1400/05/06
 • زمان کلاس :14:00-09:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان
آمادگی آزمون مرداد ماه 1400
B1 Lesen,Hören
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1400/05/05
 • زمان کلاس : 14:00-11:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام : 150 هزار تومان
آمادگی آزمون مرداد 1400
B2 Mündlicher Audruck
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس :1400/05/05
 • زمان کلاس : 17:00-14:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان