آمادگی آزمون اردیبهشت ماه 1400
B2 schriftlich Audruck
 • شش واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس :1400/02/18
 • زمان کلاس :14:00- 09:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان
آمادگی آزمون اردیبهشت ماه 1400
B2 Mündlicher Audruck
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس :1400/02/20
 • زمان کلاس : 17:00 - 14:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان