آمادگی آزمون مهرماه 1399
A1 mün,sch
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/14
 • زمان کلاس : 12:00 - 09:00
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
آمادگی آزمون مهرماه 1399
B1 Sprechen
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/13
 • زمان کلاس : 14:00 - 11:30
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
آمادگی آزمون مهرماه 1399
A2 mün,sch
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/14
 • زمان کلاس : 12:00 - 09:00
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
آمادگی آزمون مهرماه 1399
B1 Schreiben
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/13
 • زمان کلاس : 11:30 - 09:00
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
آمادگی آزمون مهرماه 1399
B2 Schriftlich
 • هشت واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/15
 • زمان کلاس : 14:00 - 09:00
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
آمادگی آزمون مهرماه 1399
B1 Hören
 • دو واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/12
 • زمان کلاس : 12:00 - 10:30
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
آمادگی آزمون مهرماه 1399
B2 Mündlich
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/14
 • زمان کلاس : 17:00 - 14:00
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
آمادگی آزمون مهرماه 1399
B1 Lesen
 • دو واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/12
 • زمان کلاس : 10:30 - 09:00
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
آمادگی آزمون مهرماه 1399
C1 Schriftlich​ - Mündlich
 • سه واحد سه روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/07/15.17.19
 • زمان کلاس : 20:00 - 16:30
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی
فهرست