آمادگی آزمون بهمن ماه 1399
A1 mün,sch
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/11/7
 • زمان کلاس : 17:00 - 14:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 •  
آمادگی آزمون بهمن ماه 1399
B2 Mündlicher Audruck
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/11/13
 • زمان کلاس : 17:00 - 15:30
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان
آمادگی آزمون بهمن ماه 1399
B2 Mündlicher Audruck
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/11/11
 • زمان کلاس : 17:00 - 15:30
 • نام کاربری : شماره دانش پذیری
 • رمز ورود : شماره دانش پذیری
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان
آمادگی آزمون بهمن ماه 1399
B2 Lesen,Hören,Schriftlicher Ausdruck
 • چهار واحد یک روزه
 • تاریخ کلاس : 1399/11/12
 • زمان کلاس : 14:00-09:00
 • نام کاربری : شماره موبایل
 • رمز ورود : شماره موبایل
 • هزینه ثبت نام: 250 هزار تومان
فهرست
error: محتوا رمز نگاری شده است.