آزمون های TestAs کاغذی

Anmeldefrist

10/03/2023 |  22/11/2022

Nummer

050

Stadt

shiraz

 ورود | ثبت نام آزمون TestAS

Anmeldefrist

23/4/2023 |  27/02/2023

Nummer

Z019

Stadt

shiraz

در حال حاضر آزمونی تعریف نشده است. 

در حال حاضر آزمونی تعریف نشده است. 

آزمون های TestAs دیجیتال

Anmeldefrist

22/11/2023 |  25/10/2023

 ورود | ثبت نام آزمون TestAS

در حال حاضر آزمونی تعریف نشده است. 

در حال حاضر آزمونی تعریف نشده است. 

در حال حاضر آزمونی تعریف نشده است. 

موضوعات آزمون TestAs کاغذی

Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften

Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

Ingenieurwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

نمونه آزمون TestAs کاغذی

موضوعات آزمون TestAsدیجیتال

 Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften

Lebenswissenschaften

 Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

 Ingenieurwissenschaften

 Wirtschaftswissenschaften

 Medizin

نمونه آزمون TestAs دیجیتال