دوره آموزشی فشرده
دوره های صبح

دوره آموزشی جدید

روزهای فرد
A1-1

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 12:30-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای زوج
B1-1

 • تاریخ کلاس: شنبه-دوشنبه-جهارشنبه
 • زمان کلاس: 12:30-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد مشایخ

روزهای زوج
B2-2

 • تاریخ کلاس:شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس : 12:30-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد لنا

روزهای فرد
B2-4

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس : 12-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره های ظهر

دوره آموزشی جدید

روزهای فرد
A1-1

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 17-13:30
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی جدید

روزهای زوج
A1-1

 • تاریخ کلاس: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس: 17-13:30
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی

روزهای فرد
B2-1

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 17-13:30
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد احمد وند

روزهای فرد
B1-1

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 17-13:30
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره های عصر

دوره آموزشی استاد دیبا سلیمی

روزهای زوج
A1-1

 • تاریخ کلاس:شنبه-دوشنبه-جهارشنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد سلیمی

روزهای زوج
A1-1

 • تاریخ کلاس: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی جدید

روزهای فرد
A1-1

 • تاریخ کلاس: یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی جدید

روزهای زوج
A1-1

 • تاریخ کلاس:شنبه-دوشنبه-جهارشنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد زارع

روزهای فرد
A1-2

 • تاریخ کلاس: یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد سلیمی

روزهای فرد
A2-1

 • تاریخ کلاس: یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای زوج
B1-1

 • تاریخ کلاس: شنبه-دوشنبه-جهارشنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد مشایخ

روزهای فرد
B2-1

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای فرد
A2-1

 • تاریخ کلاس: یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد احمدوند

روزهای زوج
A2-1

 • تاریخ کلاس: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد بیات

روزهای فرد
A2-2

 • تاریخ کلاس: یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد زارع

روزهای فرد
B1-2

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 17-13:30
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد زارع

روزهای زوج
A2-1

 • تاریخ کلاس:شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد بیات

روزهای زوج
B1-2

 • تاریخ کلاس:شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای فرد
A2-1

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 12:30-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد سلیمی

روزهای فرد
A1-1

 • تاریخ کلاس:یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 17-13:30
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد احمدوند

روزهای زوج
B1-2

 • تاریخ کلاس: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس: 17-13:30
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای زوج
A2-2

 • تاریخ کلاس: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس: 20-17
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس