دوره آموزشی ویژه جمعه ها
دوره های صبح

دوره آموزشی استاد احمدوند

روزهای جمعه
A1-1

 • تاریخ کلاس: جمعه ها
 • زمان کلاس: 13-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد نمازی

روزهای جمعه
A1-2

 • تاریخ کلاس: جمعه ها
 • زمان کلاس: 13-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری​

ورود به کلاس

دوره آموزشی جدید

روزهای جمعه
A1-1

 • تاریخ کلاس: جمعه ها
 • زمان کلاس: 13-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره آموزشی استاد همایون

روزهای جمعه
A2-1

 • تاریخ کلاس: جمعه ها
 • زمان کلاس: 13-9
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس

دوره های ظهر

دوره آموزشی استاد احمدوند

روزهای جمعه
A1-1

 • تاریخ کلاس: جمعه ها
 • زمان کلاس: 17:30-13:30
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره دانشپذیری

ورود به کلاس