دوره آموزشی خصوصی

دوره خصوصی استاد بیات

روزهای زوج
A1-1

 • تاریخ کلاس: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
 • زمان کلاس: 12-10
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی

ورود به کلاس

دوره خصوصی استاد بیات

روزهای فرد
A2-1

 • تاریخ کلاس: یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه
 • زمان کلاس: 17-15
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی

ورود به کلاس

دوره خصوصی استاد بیات

روزهای فرد عصر
A2-2

 • تاریخ کلاس: یکشنبه- سه شنبه – پنجشنبه
 • زمان کلاس 19-17
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : کد ملی

ورود به کلاس