| دوره های حضوری آلمانی

colorize
پنل کاربری هوشمند ، تقویم کلاسی ، کارنامه وثبت نام
colorize
محیطی زیبا ، دلشنین با امکانات رفاهی هوشمند
colorize
مشاوره و پشتیبانی آنلاین و تلفنی با تیم حرفه ای
colorize
تنوع زمانی و شعب متعدد برگزاری دور ه های آلمانی

| سطوح دوره ها

سطح A1.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

تهران  |  شیراز   | اتریش

سطح A1.1

سطح A1.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

تهران  |  شیراز   |  اتریش

سطح A1.2

سطح A2.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

تهران  |  شیراز   |  اتریش

سطح A2.1

سطح A2.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

تهران  |  شیراز   |  اتریش

سطح A2.2

سطح B1.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

تهران  |  شیراز   |  اتریش

سطح B1.1

سطح B1.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

تهران  |  شیراز   |  اتریش

سطح B1.2

سطح B2.1

 

64 واحد درسی

 ترمیک : دو جلسه در هفته  | هر جلسه سه ساعت | هرترم  دو ماه 

| ثبت نام  

تهران  |  شیراز   |  اتریش

سطح B2.1