| دوره های مجازی آلمانی

مشاوره و پشتیبانی آنلاین و تلفنی با تیم حرفه ای

| سطوح دوره ها

سطح A1.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A1.1

سطح A1.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A1.2

سطح A2.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A2.1

سطح A2.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A2.2

سطح B1.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B1.1

سطح B1.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B1.2

سطح B2.1

 

64 واحد درسی

 ترمیک : دو جلسه در هفته  | هر جلسه سه ساعت | هرترم  دو ماه 

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B2.1
ورود به کلاس های مجازی
استاد انجل

هیچ گونه کلاس مجازی برای این استاد تعریف نشده است.

استاد بیات

هیچ گونه کلاس مجازی برای این استاد تعریف نشده است.

استاد سلیمی

هیچ گونه کلاس مجازی برای این استاد تعریف نشده است.

سطح
زمان
مدت دوره
هزینه دوره
ثبت نام
A1.1
روزهای زوج ظهر 20:00 – 17:00
1402/01/21 – 1402/03/08
4.400.000 تومان
A1.1
روزهای فرد 22:00 – 20:00
1402/02/10 – 1402/04/06
4.600.000تومان
A1.1
صبح ها 12:00 – 09:00
1402/02/09 – 1402/03/01
4.600.000تومان
A1.1
شنبه – دوشنبه 22:00 – 20:00
1402/02/09 – 1402/04/24
4.600.000تومان
B2.1
دوشنبه – چهارشنبه 20:00 – 17:00
1402/02/04 – 1402/03/24
4.800.000تومان
A1.1
روزهای فرد ظهر 17:00 – 14:00
1402/02/05 – 1402/03/23
4.400.000 تومان
A1.1
روزهای فرد عصر 20:00 – 17:00
1402/02/07 – 1402/03/28
4.400.000 تومان
A1.1
جمعه ها 13:00 – 09:00
1402/01/25 – 1402/04/30
4.600.000 تومان
A1.1
روزهای زوج عصر 20:00 – 17:00
1402/01/28 – 1402/03/17
4.400.000 تومان
A1.1
روزهای فرد صبح 12:00 – 09:00
1402/01/20 – 1402/03/09
4.400.000 تومان
A1.1
روزهای زوج عصر 20:00 – 17:00
1402/01/16 – 1402/03/03
4.400.000 تومان
A1.1
عصرها 20:30 – 17:30
1401/12/10 – 1402/01/19
جاری
A1.1
روزهای زوج عصر 20:00 – 17:00
1401/11/08 – 1402/01/16
جاری
A1.1
روزهای فرد عصر 20:00 – 17:00
1401/10/13 – 1401/11/27
جاری
A1.2
روزهای فرد ظهر 17:00 – 14:00
1401/10/13 – 1401/11/30
جاری
A1.2
روزهای زوج عصر 20:00 – 17:00
1401/11/08 – 1402/01/16
جاری
A1.2
روزهای زوج ظهر 17:00 – 14:00
1401/11/12 – 1402/01/19
جاری
A2.1
روزهای زوج عصر 20:00 – 17:00
1401/11/08 – 1402/01/16
جاری
B1.1
روزهای زوج ظهر 17:00 – 14:00
1401/12/03 – 1402/02/08
جاری
B1.2
روزهای زوج عصر 20:00 – 17:00
1401/11/01 – 1401/12/24
جاری
B1.2
روزهای فرد ظهر 17:00 – 14:00
1401/10/11 – 1401/11/27
جاری
B2.1
شنبه – دوشنبه 20:00 – 17:00
1401/11/08 – 1402/01/28
جاری
B2.2
یکشنبه – سه شنبه 20:00 – 17:00
1401/11/02 – 1401/12/23
جاری
رزرو دوره مجازی
| انواع دوره ها