ارسال پستی مدارک
ارسال پستی مدارک آزمون ÖSD
معرفی نماینده | تحویل حضوری مدارک ÖSD
  • تحویل مدارک آزمون به داوطلب تنها در صورت ارائه کارت شناسایی معتبر اعم از کارت ملی هوشمند یا شناسنامه جدید و یا پاسپورت میسر می باشد.
  • شایان ذکر است درصورت معرفی نماینده توسط داوطلب جهت دریافت مدرک، به همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتبر داوطلب و شخص تحویل گیرنده الزامی می باشد.همچنین داوطلب ملزم به تکمیل ، تایید و بارگذاری فرم زیر در پنل کاربری (قسمت مدیریت فایل ها – سایر مدارک) بوده و تحویل مدرک داوطلب به نماینده ایشان تنها در صورت تکمیل و تایید فرم زیر امکان پذیر میباشد.