کلاس آمادگی آزمون ÖSD

colorize

برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی به صورت رایگان 

| ویژه داوطلبین آزمون ها

دوره آمادگی آزمون ÖSD | سطح A1
 • تاریخ کلاس :
 • 1401/11/18-20-23-25
 • ساعت کلاس : 16:00 – 13:00
 • هزینه دوره : 2.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | سطح A2
 • تاریخ کلاس :
 • 1401/11/19-24-26-30
 • ساعت کلاس : 16:00 – 13:00
 • هزینه دوره : 2.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

آمادگی آزمون رایگان بهمن
 • تاریخ کلاس :
 • 1401/11/08
 • ساعت شروع کلاس :  13:30
 • نام کاربری و رمز ورود : شماره تماس بدون صفر ( 1212***912 )

 ورود به کلاس

آمادگی آزمون رایگان بهمن
 • تاریخ کلاس :
 • 1401/11/10
 • ساعت شروع کلاس :  12:00
 • نام کاربری و رمز ورود : شماره تماس بدون صفر ( 1212***912 )

ورود به کلاس

کارگاه تخصصی سطح B2 بهمن
 • تاریخ کلاس :
 • 1401/10/27.11/02-04-09
 • ساعت کلاس : 13:30 – 12:00
 •  هزینه کارگاه تخصصی : 800.000T

 ورود به کلاس

کارگاه تخصصی سطح B1 بهمن
 • تاریخ کلاس :
 • 1401/10/27.11/02-04-09
 • ساعت کلاس : 15:15 – 13:45
 •  هزینه کارگاه تخصصی : 800.000T

ورود به کلاس

کارگاه تخصصی سطح B2 اسفند
 • تاریخ کلاس :
 • 1401/11/19-22-24-26
 • ساعت کلاس : 11:00 – 09:30
 •  هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی سطح B1 اسفند
 • تاریخ کلاس :
 • 1401/11/19-22-24-26
 • ساعت کلاس : 12:45 – 11:15
 •  هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی سطح B2 فروردین
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/01/15-19-21-22
 • ساعت کلاس : 11:00 – 09:30
 •  هزینه کارگاه تخصصی : -T

 ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی سطح B1 فروردین
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/01/15-19-21-22
 • ساعت کلاس : 12:45 – 11:15
 •  هزینه کارگاه تخصصی : -T

ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | دی ماه | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1401/10/29-11/06
 • ساعت کلاس : 20:00 – 17:00
 • 400.000T : Mündlich
 • 700.000T : Scheriftlich
 • 1.100.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود به کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | دی ماه | MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1401/10/30
 • ساعت کلاس : 20:00 – 17:00
 • 400.000T : Mündlich
 • 700.000T : Scheriftlich
 • 1.100.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود به کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | بهمن ماه | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1401/11/20-27
 • ساعت کلاس : 20:00 – 17:00
 • 400.000T : Mündlich
 • 700.000T : Scheriftlich
 • 1.100.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | بهمن ماه | MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1401/11/21
 • ساعت کلاس : 20:00 – 17:00
 • 400.000T : Mündlich
 • 700.000T : Scheriftlich
 • 1.100.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | اسفند ماه | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1401/12/11-18
 • ساعت کلاس : 20:00 – 17:00
 • 400.000T : Mündlich
 • 700.000T : Scheriftlich
 • 1.100.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | اسفند ماه | MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1401/12/12
 • ساعت کلاس : 20:00 – 17:00
 • 400.000T : Mündlich
 • 700.000T : Scheriftlich
 • 1.100.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | فروردین ماه | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1402/01/17-23
 • T- : Mündlich
 • T- : Scheriftlich
 • T- : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | فروردین ماه | MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1402/01/18
 • T- : Mündlich
 • T- : Scheriftlich
 • T- : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس