کلاس آمادگی آزمون ÖSD

colorize

برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی به صورت رایگان 

| ویژه داوطلبین آزمون ها

آمادگی آزمون رایگان مجازی | آبان - آذر شیراز
 • تاریخ کلاس  :1402/08/22
 • ساعت کلاس : 14:00 – 12:00
 • نام کاربری و رمز عبور : شماره تماس بدون صفر

 ورود به کلاس

آمادگی آزمون رایگان مجازی | آبان - آذر شیراز
 • تاریخ کلاس  :1402/08/22
 • ساعت کلاس : 16:00 – 14:00
 • نام کاربری و رمز عبور : شماره تماس بدون صفر

ورود به کلاس

آمادگی آزمون رایگان مجازی | آبان - آذر شیراز
 • تاریخ کلاس  :1402/08/24
 • ساعت کلاس : 10:30 – 8:30
 • نام کاربری و رمز عبور : شماره تماس بدون صفر

 ورود به کلاس

آمادگی آزمون رایگان مجازی | آبان - آذر شیراز
 • تاریخ کلاس  :1402/08/24
 • ساعت کلاس : 13:00 – 11:00
 • نام کاربری و رمز عبور : شماره تماس بدون صفر

ورود به کلاس

کارگاه تخصصی Schreiben B2 آذر
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/09/18-20-22
 • هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی Schreiben B1 آذر
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/09/18-20-22
 • هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی Schreiben B2 دی
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/10/9-11-13
 • هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی Schreiben B1 دی
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/10/9-11-13
 • هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی Schreiben B2 بهمن
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/11/4-7-9
 • هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی Schreiben B1 بهمن
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/11/4-7-9
 • هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی Schreiben B2 بهمن
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/11/21-23-25
 • هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی Schreiben B1 بهمن
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/11/21-23-25
 • هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | آذر | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1402/09/16-23
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | آذر |MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1402/09/24
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | دی | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1402/10/10-12
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | دی |MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1402/10/14
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | بهمن | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1402/10/29-11/5
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | بهمن |MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1402/11/6
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | بهمن | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1402/11/20-26
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | بهمن |MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1402/11/27
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس