کلاس آمادگی آزمون ÖSD

colorize

برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی به صورت رایگان 

| ویژه داوطلبین آزمون ها

آمادگی آزمون رایگان حضوری|مجازی ویژه تهران
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/03/22
 • ساعت کلاس : 15:30 – 13:30
 • نام کاربری و رمز عبور : شماره تماس بدون صفر

 ورود | ثبت نام کلاس

آمادگی آزمون رایگان حضوری|مجازی ویژه تهران
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/03/21
 • ساعت کلاس : 15:30 – 13:30
 • نام کاربری و رمز عبور : شماره تماس بدون صفر

ورود | ثبت نام کلاس

آمادگی آزمون رایگان مجازی ویژه تهران
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/03/20
 • ساعت کلاس : 14:00 – 12:00
 • نام کاربری و رمز عبور : شماره تماس بدون صفر

 ورود | ثبت نام کلاس

آمادگی آزمون رایگان مجازی ویژه تهران
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/03/20
 • ساعت کلاس : 16:00 – 14:00
 • نام کاربری و رمز عبور : شماره تماس بدون صفر

ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی سطح B2 خرداد
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/03/13-16-21-23
 • ساعت کلاس : 13:30 – 12:00
 •  هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی سطح B1 خرداد
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/03/13-16-21-23
 • ساعت کلاس : 11:00 – 09:30
 •  هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی سطح B2 تیر
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/04/11-13-18-20
 • ساعت کلاس : –
 •  هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

 ورود | ثبت نام کلاس

کارگاه تخصصی سطح B1 تیر
 • تاریخ کلاس :
 • 1402/04/11-13-18-20
 • ساعت کلاس : –
 •  هزینه کارگاه تخصصی : 1.000.000T

ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | خرداد | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1402/03/14-18
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | خرداد | MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1402/03/19
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | تیر | SCH
 • تاریخ کلاس ( Scheriftlich) : 1402/04/08-15
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس

دوره آمادگی آزمون ÖSD | تیر| MÜN
 • تاریخ (Mündlich) : 1402/03/16
 • 550.000T : Mündlich
 • 1.000.000T : Scheriftlich
 • 1.550.000T : Mündlich und Scheriftlich

 ورود | ثبت نام کلاس