آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

دوره های در حال ثبت نام

  شنبه،چهارشنبه  17-20

شروع : 1403/04/16

پایان : 1403/06/07

5.600.000T ثبت نام
 زوج ظهر  14-17

شروع : 1403/04/20

پایان : 1403/06/05

5.600.000T ثبت نام
 زوج عصر  17-20

شروع : 1403/04/17

پایان : 1403/06/01

5.600.000T ثبت نام
 زوج ظهر  14-17

شروع : 1403/04/24

پایان : 1403/06/11

5.600.000T ثبت نام
 فرد صبح  09-12

شروع : 1403/04/31

پایان : 1403/06/15

5.600.000T ثبت نام
 فرد عصر  17-20

شروع : 1403/05/14

پایان : 1403/07/01

5.600.000T ثبت نام
 فرد صبح  09-12

شروع : 1403/06/18

پایان : 1403/08/03

5.600.000T ثبت نام
  یکشنبه-سه شنبه  14-17

شروع : 1403/04/24

پایان : 1403/05/20

5.950.000T ثبت نام
 زوج عصر  17-20

شروع : 1403/04/11

پایان : 1403/05/17

5.950.000T ثبت نام
  دوشنبه، چهارشنبه  14-17

شروع : 1403/04/27

پایان : 1403/06/26

5.950.000T ثبت نام

دوره های در حال برگزاری


استاد انجل

استاد انصاری پور

استاد اتابک

استاد نیک آیین

استاد باطنی

استاد جعفری

 شنبه_دوشنبه  17-20

شروع دوره : 1403/02/03

پایان دوره : 1403/04/09

  فرد صبح  09-12

شروع دوره : 1403/03/03

پایان دوره : 1403/04/21

 فرد ظهر  14-17

شروع دوره : 1403/03/03

پایان دوره : 1403/04/19

  زوج شب  20-22

شروع دوره : 1403/02/22

پایان دوره : 1403/04/18

  زوج ظهر  14-17

شروع دوره : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/05/27

  زوج عصر  17-20

شروع دوره : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/05/27

 فرد عصر  17-20

شروع دوره : 1403/03/22

پایان دوره : 1403/05/14

 زوج عصر  17-20

شروع دوره : 1403/04/13

پایان دوره : 1403/05/20

 فرد عصر  17-20

شروع دوره : 1403/03/01

پایان دوره : 1403/04/19

 زوج ظهر  14-17

شروع دوره : 1403/03/26

پایان دوره : 1403/05/13