آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

جهت رزرو تعیین سطح از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

تعیین سطح حضوری (شیراز)تعیین سطح مجازی