آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

آزمون TestAs

TestAs Papier

19 Oktober 2024

Anmeldefrist :
02/01/2024 - 12/09/2024
Nummer : S054
Stadt : Shiraz
Anmeldung

18 Februar 2025

Anmeldefrist :
02/11/2024 - 10/01/2025
Nummer : S055
Stadt : Shiraz
Anmeldung

26 April 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 14/03/2025
Nummer : S056
Stadt : Shiraz
Anmeldung

25 Oktober 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 15/09/2025
Nummer : S056
Stadt : Shiraz
Anmeldung

TestDaf Digitale

19 November 2024

Anmeldefrist : 02/01/2024 - 11/11/2024
Stadt : Shiraz
Anmeldung

19 März 2025

Anmeldefrist : 02/09/2025 - 07/03/202
Stadt : Shiraz
Anmeldung

17 Juni 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 04/06/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung

20 November 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 10/11/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung