آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

آزمون TestDaf

TestDaf Papier

15 Oktober 2024

Anmeldefrist :
02/01/2024 - 12/09/2024
Nummer : T125
Stadt : Shiraz
Anmeldung

11 März 2025

Anmeldefrist :
02/11/2024 - 07/02/2025
Nummer : T126
Stadt : Shiraz
Anmeldung

15 Mai 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 16/04/2025
Nummer : T127
Stadt : Shiraz
Anmeldung

16 Juli 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 13/06/2025
Nummer : T128
Stadt : Shiraz
Anmeldung

16 Oktober 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 12/09/2025
Nummer : T129
Stadt : Shiraz
Anmeldung

TestDaf Digitale

6 August 2024

Anmeldefrist :
02/01/2024  - 25/07/2024
Stadt : Shiraz
Anmeldung

17 September 2024

Anmeldefrist :
02/01/2024 - 05/09/2024
Stadt : Shiraz
Anmeldung

12 November 2024

Anmeldefrist :
02/01/2024 - 30/10/2024
Stadt : Shiraz
Anmeldung

6 Februar 2025

Anmeldefrist :
02/11/2024 - 24/01/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung

26 März 2025

Anmeldefrist :
02/11/2024 - 13/03/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung

16 April 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 06/04/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung

03 Juni 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 23/05/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung

7 August 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 25/07/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung

18 September 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 08/09/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung

13 November 2025

Anmeldefrist :
06/01/2025 - 30/10/2025
Stadt : Shiraz
Anmeldung