Lehrerfortbildung Deutsch als Fremdsprache

پیش نیاز های شرکت در این دوره 

  • تحصیل در یکی از رشته های زبان و قبولی با نمره gut در ازمون های فوقB2 ÖSD / Goethe
  • و یا مدرک تحصیلی زبان آلمانی وارائه مدرک قبولی B2 ÖSD / Goethe / TestDaF 4
  • و یا مدرک تحصیلی رشته غیر مرتبط و ارائه مدرک قبولیC1 gut
  • و یا ارائه مدارک زبان مانند TestDaF 5 یا DSH 2
  • و یا مدرک تحصیلی از کشور های آلمانی زبان و ارائه مدرک زبان B2 در یک سال اخیر