آمادگی آزمون های درحال برگزاری 1399

این آمادگی آزمون مختص شرکت کنندگان در آزمون اردیبهشت ماه و خرداد ماه 1399 شیراز میباشد و به صورت مجازی برگزار میگردد.

آمادگی آزمون تیرماه 1399

شیراز
B1

 • روزهای کلاس :
 • زمان کلاس : ساعت 17 لغایت 20
 • نام کاربری : شماره دانش پذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه
 • Lesen | Hören : 105000Toman
 • Schreiben : 105000Toman
 • Sprechen : 210000Toman

ثبت نام

آمادگی آزمون تیرماه 1399

شیراز
B2

 • 16 واحد 45 دقیقه ای (4 جلسه 3 ساعته)
 • روزهای کلاس :
 • زمان کلاس : ساعت 9:30 صبح لغایت 12:30 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شهریه کلاس: 395000 تومان

ثبت نام

آمادگی آزمون خرداد 1399

شیراز
B1

 • روزهای کلاس :
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 13 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • Lesen | Hören : 105000Toman
 • Schreiben : 105000Toman
 • Sprechen : 210000Toman

ورود به کلاس

آمادگی آزمون خرداد 1399

شیراز
B2

 • 16 واحد 45 دقیقه ای (4 جلسه 3 ساعته)
 • روزهای کلاس :
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 13 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شهریه کلاس: 395000 تومان

ورود به کلاس

آمادگی آزمون خرداد 1399

شیراز
B1

 • تاریخ کلاس : 12-1399/3/10
 • روزهای کلاس : شنبه و دوشنبه
 • زمان کلاس : ساعت 15 لغایت 17
 • نام کاربری : شماره تلفن همراه ثبت شده
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده

ورود به کلاس

آمادگی آزمون خرداد 1399

شیراز
B1

 • تاریخ کلاس : 9-1399/3/8
 • روزهای کلاس : پنج شنبه و جمعه
 • زمان کلاس : ساعت 9 لغایت 13
 • نام کاربری : شماره تلفن همراه ثبت شده
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده

ورود به کلاس

آمادگی آزمون خرداد 1399

شیراز
B2

 • تاریخ کلاس : 11-10-1399/3/8
 • روزهای کلاس : پنج شنبه-شنبه-یکشنبه
 • زمان کلاس : ساعت 12:30-9:30
 • نام کاربری : شماره تلفن همراه ثبت شده
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​

ورود به کلاس

آمادگی آزمون خرداد 1399

شیراز
B2

 • 16 واحد 45 دقیقه ای (4 جلسه 3 ساعته)
 • روزهای کلاس :
 • زمان کلاس : ساعت 9:30 صبح لغایت 12:30 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شهریه کلاس: 395000 تومان

ثبت نام

آمادگی آزمون های برگزار شده 1399

این آمادگی آزمون مختص شرکت کنندگان در آزمون فروردین ماه 1399 شیراز میباشد و به صورت مجازی برگزار میگردد.

آمادگی آزمون فروردین 1399-شیراز

این آمادگی آزمون مختص شرکت کنندگان در آزمون فروردین ماه 1399 شیراز میباشد و به صورت مجازی برگزار میگردد.

آمادگی آزمون فروردین 1399

شیراز
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/20
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون فروردین 1399

شیراز
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/20
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون فروردین 1399​

شیراز
B2

 • تاریخ کلاس : 1399/1/20
 • زمان کلاس : ساعت 17 عصر لغایت 20 شب
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.​

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون فروردین 1399​

شیراز
B2

 • تاریخ کلاس : 1399/1/20
 • زمان کلاس : ساعت 17 عصر لغایت 20 شب
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.​

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون فروردین 1399

شیراز
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/25
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون فروردین 1399

شیراز
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/25
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون فروردین 1399​

شیراز
B2

 • تاریخ کلاس : 1399/1/25
 • زمان کلاس : ساعت 17 عصر لغایت 20 شب
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.​

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون فروردین 1399​

شیراز
B2

 • تاریخ کلاس : 1399/1/25
 • زمان کلاس : ساعت 17 عصر لغایت 20 شب
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.​

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398-شیراز

این آمادگی آزمون مختص شرکت کنندگان در آزمون اسفند ماه 1398 اصفهان میباشد که آزمون مذکور به اردیبهشت ماه 1399 اصفهان موکول گردید و به صورت مجازی برگزار میگردد.

آمادگی آزمون اسفند 1398-شیراز

این آمادگی آزمون مختص شرکت کنندگان در آزمون اسفند ماه 1398 اصفهان میباشد که آزمون مذکور به اردیبهشت ماه 1399 اصفهان موکول گردید و به صورت مجازی برگزار میگردد.

آمادگی آزمون اسفند 1398

اصفهان
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/18
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398

اصفهان
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/18
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398​

اصفهان
B2

 • تاریخ کلاس : 1399/1/18
 • زمان کلاس : ساعت 17 عصر لغایت 20 شب
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.​

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398​

اصفهان
B2

 • تاریخ کلاس : 1399/1/18
 • زمان کلاس : ساعت 17 عصر لغایت 20 شب
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.​

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398​

اصفهان
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/22
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398​

اصفهان
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/22
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398​

اصفهان
B2

 • تاریخ کلاس : 1399/1/22
 • زمان کلاس : ساعت 17 عصر لغایت 20 شب
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.​

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398​

اصفهان
B2

 • تاریخ کلاس : 1399/1/22
 • زمان کلاس : ساعت 17 عصر لغایت 20 شب
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری​
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.​

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398

اصفهان
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/24
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398

اصفهان
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/24
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس

آمادگی آزمون اسفند 1398​

اصفهان
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/26
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید

آمادگی آزمون اسفند 1398​

اصفهان
B1

 • تاریخ کلاس : 1399/1/26
 • زمان کلاس : ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
 • نام کاربری : شماره دانشپذیری
 • رمز ورود : شماره تلفن همراه ثبت شده​
 • شرکت در این کلاس رایگان است.

ورود به کلاس
برگزار گردید