کلاس فشرده (زوج عصر)
B2.1
  • زمان کلاس : 20:00-17:00
  • نام کاربری : کد دانش پذیری
  • رمز ورود : کد ملی
کلاس فشرده (فردعصر)
B2.2
  • زمان کلاس : 20:00 - 17:00
  • نام کاربری : کد دانش پذیری
  • رمز ورود : کد ملی