کلاس فشرده فرد صبح
B2-1
  • زمان کلاس : 12:30 - 9:00
  • نام کاربری : کد دانش پذیری
  • رمز ورود : کد ملی
کلاس فشرده فرد عصر
B2-2
  • زمان کلاس : 20:00 - 17:00
  • نام کاربری : کد دانش پذیری
  • رمز ورود : کد ملی
error: محتوا رمز نگاری شده است.