دوره های مجازی A1 (A1.1-A1.2)

دوره های آموزشی مجازی موسسه، به صورت فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی ، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده مجازی
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A1 (پیوسته ) A1&A2
روزهای زوج صبح 12:30- 09:00
1399/12/13
1400/03/05
ثبت نام
سطح A1 (پیوسته ) A1&A2
روزهای زوج ظهر 17:00-14:00
1399/12/09
1400/03/12
ثبت نام
سطح A1 (پیوسته ) A1&A2
روزهای فردعصر 20:00-17:00
1399/11/23
1400/03/02
جاری
سطح A1 (پیوسته ) A1&A2
روزهای فرد ظهر 17-14
1399/11/12
1400/02/21
جاری
سطح A1( پیوسته ) A1&A2
روزهای زوج ظهر 17-14
1399/10/10
1400/01/21
جاری
سطح A1 (پیوسته ) A1&A2
روزهای فرد عصر 20-17
1399/09/02
1399/12/10
جاری

ویژه جمعه مجازی

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A1.1
ویژه جمعه 17-14
1399/11/24
1400/04/11
ثبت نام
دوره های مجازی A2 (A2.1-A2.2)

دوره های آموزشی مجازی موسسه، به صورت فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی ، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A2.1
روزهای زوج عصر 20-17
1399/11/06
1399/12/16
جاری
سطح A2.2
روزهای فرد ظهر 17:00-14:00
1399/10/30
1399/12/10
جاری
دوره های مجازی B1 (B1.1-B1.2)

دوره های آموزشی مجازی موسسه، به صورت فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی ، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A2.1
روزهای زوج عصر 20-17
1399/11/06
1399/12/16
جاری
سطح A2.2
روزهای فرد ظهر 17:00-14:00
1399/10/30
1399/12/10
جاری
دوره های مجازی B2.1 - (B2+)

فشرده

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
B2.1
Felexible
1399/09/24
1399/11/01
ثبت نام
B2+
روزهای یکشنبه – پنجشنبه 12-09:00
1399/10/04
1399/11/05
ثبت نام
دوره های مجازی C1

دوره های آموزشی موسسه، به صورت فشرده، فوق فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی فوق فشرده حدود 3 هفته، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
C1.2
روزهای زوج صبح 12:00 – 09:00
1399/11/08
1400/01/14
جاری
error: محتوا رمز نگاری شده است.