دوره های مجازی A1 (A1.1-A1.2)

دوره های آموزشی موسسه، به صورت فوق فشرده، فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی فوق فشرده حدود 3 هفته، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده مجازی
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A1.1
روزهای زوج صبح 12:30 -09:00
1400/04/02
1400/05/16
ثبت نام
سطح A1.1
روزهای زوج عصر 20:00- 17:00
1400/03/29
1400/05/11
ثبت نام
سطح A1.1
روزهای زوج ظهر 17:00- 13:30
1400/03/17
1400/04/28
ثبت نام
سطح A1 (پیوسته ) A1&A2
روزهای زوج ظهر 17:00- 14:00
1400/02/01
1400/04/09
جاری
سطح A1 (پیوسته ) A1&A2
روزهای فردعصر 20:00-17:00
1399/11/30
1400/03/11
جاری
سطح A1 (پیوسته ) A1&A2
روزهای فرد ظهر 17-14
1399/11/12
1400/02/26
جاری

ویژه جمعه مجازی

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A1.1
ویژه جمعه 17:30- 13:30
1400/02/03
1400/05/01
جاری
دوره های مجازی A2 (A2.1-A2.2)

دوره های آموزشی موسسه، به صورت فوق فشرده، فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی فوق فشرده حدود 3 هفته، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A2.1
دوره های مجازی B1 (B1.1-B1.2)

دوره های آموزشی موسسه، به صورت فوق فشرده، فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی فوق فشرده حدود 3 هفته، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A2.1
دوره های مجازی B2.1 - (B2+)

فشرده

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
B2.1
Felexible
1399/09/24
1399/11/01
ثبت نام
B2+
روزهای یکشنبه – پنجشنبه 12-09:00
1399/10/04
1399/11/05
ثبت نام
دوره های مجازی C1

دوره های آموزشی موسسه، به صورت فوق فشرده، فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.

مدت زمان برگزاری دوره آموزشی فوق فشرده حدود 6 هفته، فشرده 3 ماه و ویژه جمعه 6 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 160 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.

در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح C1.2
روزهای دوشنبه – چهارشنبه 12:00- 09:00
1399/11/08
1400/02/15
جاری
error: محتوا رمز نگاری شده است.