دوره های مجازی A1 (A1.1-A1.2)

دوره های آموزشی موسسه، به صورت فوق فشرده، فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی فوق فشرده حدود 3 هفته، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده مجازی
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A1.1
روزهای زوج صبح 12:00-09:00
1400/06/15
1400/07/26
جاری
سطح A1.1
روزهای زوج ظهر 17:00 – 14:00
1400/06/17
1400/07/28
جاری
سطح A1.1
روزهای زوج عصر 20:00 – 17:00
1400/06/28
1400/08/03
جاری
سطح A1.1
روزهای زوج صبح 12:00 – 09:00
1400/06/31
1400/08/12
جاری
سطح A1.2
روزهای فرد عصر 20:00-17:00
1400/06/07
1400/07/18
جاری
سطح A1.2
روزهای زوج عصر 20:00-17:00
1400/06/08
1400/07/24
جاری

ویژه جمعه مجازی

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
دوره های مجازی A2 (A2.1-A2.2)

دوره های آموزشی موسسه، به صورت فوق فشرده، فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.مدت زمان برگزاری دوره آموزشی فوق فشرده حدود 3 هفته، فشرده 1 ماه و نیم و ویژه جمعه 3 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 80 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
سطح A2.1
روزهای فرد عصر 20-17
1400/06/23
1400/07/29
جاری
سطح A2.2
روزهای زوج عصر 20-17
1400/06/20
1400/07/24
جاری
دوره های مجازی B1 (B1.1-B1.2)
فشرده
سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
دوره های مجازی B2.1 - (B2+)

فشرده

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت
دوره های مجازی C1

دوره های آموزشی موسسه، به صورت فوق فشرده، فشرده و ویژه جمعه ارائه می شود.

مدت زمان برگزاری دوره آموزشی فوق فشرده حدود 6 هفته، فشرده 3 ماه و ویژه جمعه 6 ماه می باشد.کلیه دوره ها در 160 واحد 45 دقیقه ای برگزار می گردد.

در حال حاضر، هزینه دوره های در حال ثبت نام با 20% تخفیف محاسبه شده است.جهت مشاهده هزینه دوره ها و ثبت نام، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

فشرده

سطح دوره
روز و ساعت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
وضعیت