روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های آبان ماه 1401 تهران | یکشنبه 20 شهریور ماه ساعت 9 صبح
آبان ماه 1401 تهران
B2
 • 1401/08/15-16-17: Mündlich
 • 1401/08/17: Schriftlich
 •  
 •  
 •  
آبان ماه 1401 تهران
B1
 • 1401/08/18: Lesen
 • 1401/08/18: Hören
 • 1401/08/18: Schreiben
 • 1401/08/18-19: Sprechen
 •  
آبان ماه 1401 تهران
A2
 • 1401/08/20-21: Mündlich
 • 1401/08/20: Schriftlich
 •  
 •  
 •  
آبان ماه 1401 تهران
A1
 • 1401/08/20-21: Mündlich
 • 1401/08/20: Schriftlich
 •  
 •  
 •  
هزینه آزمون ها به تفکیک هر سطح و مدول در هنگام آغاز بازه ی ثبت نام در وب سایت آکادمی درج گردیده و تا پایان بازه ی ثبت نام ثابت خواهد بود.
هزینه آزمون های آبان ماه تهران | تومان
B2
 • Mündlich : 2.000.000 T
 • Schriftlich : 5.000.000 T
 • Gesamt : 7.000.000 T
 •  
 •  
 •  
هزینه آزمون های آبان ماه تهران | تومان
B1
 • Lesen: 2.000.000 T
 • Hören: 2.000.000 T
 • Schreiben: 2.200.000 T
 • Sprechen: 2.200.000 T
 • Gesamt : 7.700.000 T
 •  
هزینه آزمون های آبان ماه تهران | تومان
A2
 • Mündlich : 2.000.000 T
 • Schriftlich : 4.550.000 T
 • Gesamt : 6.500.000 T
 •  
 •  
 •  
هزینه آزمون های آبان ماه تهران | تومان
A1
 • Mündlich : 2.100.000 T
 • Schriftlich : 3.450.000 T
 • Gesamt : 5.400.000 T
 •  
 •  
 •