در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
آبان ماه 1400 تهران
A1
 • 1400/08/10-11-12 : Mündlich
 • 1400/08/10 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آبان ماه 1400 تهران
B1
 • 1400/08/09 : Lesen
 • 1400/08/09 : Hören
 • 1400/08/09 : Schreiben
 • 1400/08/09-10-12: Sprechen
 •  
آبان ماه 1400 تهران
B2
 • 1400/08/05-06-07-08 : Mündlich
 • 1400/08/08 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •