در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره خرداد ماه 1400 تهران

خرداد ماه 1400

تهران
A1
  • 1400/03/10 : Mündliche
  • 1400/03/10-11 : Schriftlich
  • --- : EXAM-PAY
  •  
  •  

خرداد ماه 1400

تهران
B2
  • 1400/03/8 : Mündliche
  • 1400/03/8-9 : Schriftlich
  • --- : EXAM-PAY
  •  
  •  
فهرست
error: محتوا رمز نگاری شده است.