در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره مرداد 1400 تهران | دوشنبه 7 تیرماه ساعت 9 صبح
مرداد ماه 1400 | تهران
A1
 • 1400/06/1-2 : Mündliche
 • 1400/06/1 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مرداد ماه 1400 | تهران
B1
 • 1400/05/31 : Lesen
 • 1400/05/31 : Hören
 • 1400/05/31 : Schreiben
 • 1400/05/31 : Sprechen
 •  
مرداد ماه 1400 | تهران
B2
 • 1400/05/29-30 : Mündliche
 • 1400/05/30 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •