در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره تیرماه 1400 تهران

تیر ماه 1400

تهران
A1
 • 1400/04/4-5 : Mündliche
 • 1400/04/4 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

تیر ماه 1400​

تهران
B1
 • 1400/04/3 : Lesen
 • 1400/04/3: Hören
 • 1400/04/3 : Schreiben
 • 1400/04/3 : Sprechen
 •  

تیر ماه 1400

تهران
B2
 • 1400/04/1-2 : Mündliche
 • 1400/04/2 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •