در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره اسفند ماه 1399 اصفهان

بهمن 1399

اصفهان
A1
 • 1399/11/25 : Schriftlich
 • 1399/11/24-25 : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  
 •  

بهمن 1399

اصفهان
B1
 • 1399/11/26 : Lesen
 • 1399/11/26: Hören
 • 1399/11/26 : Schreiben
 • 1399/11/26 : Sprechen
 •  

بهمن 1399

اصفهان
B2
 • 1399/11/27 : Schriftlich
 • 1399/11/27-28 : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  
 •  
فهرست
error: محتوا رمز نگاری شده است.