در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
آغاز ثبت نام آزمون های دوره تیرماه 1400 اصفهان، دوشنبه 10 خردادماه راس ساعت نه صبح
تیر ماه 1400 اصفهان
A1
 • 1400/04/30 : Schriftlich
 • 1400/04/30-31 : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  
 •  
تیر ماه 1400 اصفهان
B1
 • 1400/04/29 : Lesen
 • 1400/04/29 : Hören
 • 1400/04/29 : Schreiben
 • 1400/04/29 : Sprechen
 •  
تیر ماه 1400 اصفهان
B2
 • 1400/04/28 : Schriftlich
 • 1400/04/27-28 : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  
 •  
تیر ماه 1400 اصفهان
C1
 • 1400/04/30 : Schriftlich
 • 1400/04/31 : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  
 •