در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره آبان ماه 1400 اصفهان | چهارشنبه 7 مهر ماه ساعت 9 صبح
آبان ماه 1400 اصفهان
A1
 • 1400/08/22 : Schriftlich
 • 1400/08/22-23 : Mündlich
 • --- : Gesamt
 •  
 •  
آبان ماه 1400 اصفهان
B1
 • 1400/08/21 : Lesen
 • 1400/08/21: Hören
 • 1400/08/21 : Schreiben
 • 1400/08/21 : Sprechen
 •  
آبان ماه 1400 اصفهان
B2
 • 1400/08/20 : Schriftlich
 • 1400/08/19-20: Mündlich
 • --- : Gesamt
 •  
 •