در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام مهر ماه 1401 اصفهان | شنبه 22 مرداد ماه ساعت 9 صبح
مهر ماه 1401 اصفهان
A1
 • 1401/07/08-09: Mündlich
 • 1401/07/08: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مهر ماه 1401 اصفهان
B1
 • 1401/07/06: Lesen
 • 1401/07/06: Hören
 • 1401/07/06: Schreiben
 • 1401/07/06-07: Sprechen
 •  
مهر ماه 1401 اصفهان
B2
 • 1401/07/04-05 :Mündliche
 • 1401/07/05: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •