در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره اردیبهشت ماه 1400 اصفهان

اردیبهشت 1400 اصفهان

اصفهان
A1
 • --- : Schriftlich
 • --- : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  
 •  

اردیبهشت 1400 اصفهان

اصفهان
B1
 • --- : Lesen
 • --- : Hören
 • --- : Schreiben
 • --- : Sprechen
 •  

اردیبهشت 1400 اصفهان

اصفهان
B2
 • --- : Schriftlich
 • --- : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  
 •