به دلیل محدودیت های‌ کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت موکول خواهد شد.

مهرماه 1399

اصفهان
A1
 • 1399/7/13 : Schriftlich
 • 1399/7/13-14 : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  

مهر ماه 1399

اصفهان
B1
 • 1399/7/12 : Lesen
 • 1399/7/12 : Hören
 • 1399/7/12 : Schreiben
 • 1399/7/10-12 : Sprechen

مهر ماه 1399

اصفهان
B2
 • 1399/7/11 : Schriftlich
 • 1399/7/10-11 : Mündliche
 • --- : Gesamt
 •  
فهرست