در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره خرداد ماه 1400 شیراز

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/03/20-21: Mündliche
 • 1400/03/20: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/03/21: Mündliche
 • 1400/03/21: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/03/19: Mündliche
 • 1400/03/19: Schreiben
 • ---:EXAM-PAY
 •  
 •  

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/03/17-18: Mündliche
 • 1400/03/18: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/03/21-22: Mündliche
 • 1400/03/21: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
فروردین ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره فروردین ماه 1400 شیراز

اردیبهشت ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/02/30 : Mündliche
 • 1400/02/30 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

اردیبهشت ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/02/31 : Mündliche
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
اردیبهشت ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره اردیبهشت ماه 1400 شیراز

اردیبهشت ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/02/30-31 : Mündliche
 • 1400/02/30 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  

اردیبهشت ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/02/31 : Mündliche
 • 1400/02/31 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  

اردیبهشت ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/02/29 : Lesen
 • 1400/02/29 : Hören
 • 1400/02/29 : Schreiben
 • 1400/02/29 : Sprechen

اردیبهشت ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/02/27-28 : Mündliche
 • 1400/02/27 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  

اردیبهشت ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/02/31: Mündliche
 • 1400/02/31 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
خرداد ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره خرداد ماه 1400 شیراز

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/03/20-21: Mündliche
 • 1400/03/20: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/03/21: Mündliche
 • 1400/03/21: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/03/19: Mündliche
 • 1400/03/19: Schreiben
 • ---:EXAM-PAY
 •  
 •  

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/03/17-18: Mündliche
 • 1400/03/18: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

خرداد ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/03/21-22: Mündliche
 • 1400/03/21: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
تیرماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره تیرماه 1400 شیراز

تیرماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/04/20-21 : Mündliche
 • 1400/04/20 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

تیرماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/04/21 : Mündliche
 • 1400/04/21 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

تیرماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/04/19 : Lesen
 • 1400/04/19 : Hören
 • 1400/04/19 : Schreiben
 • 1400/04/19 : Sprechen
 •  

تیرماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/04/17-18 : Mündliche
 • 1400/04/18 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

تیرماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/04/21: Mündliche
 • 1400/04/21 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مرداد ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره مردادماه 1400 شیراز

مردادماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/05/25-26 : Mündliche
 • 1400/05/25 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مردادماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/05/26 : Mündliche
 • 1400/05/26 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مردادماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/05/24 : Lesen
 • 1400/05/24 : Hören
 • 1400/05/24 : Schreiben
 • 1400/05/24 : Sprechen
 •  

مردادماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/05/22-23 : Mündliche
 • 1400/05/23 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مردادماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/05/26: Mündliche
 • 1400/05/26 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
شهریور ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره شهریورماه 1400 شیراز

شهریور ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/06/18-19 : Mündliche
 • 1400/06/18 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

شهریور ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/06/19 : Mündliche
 • 1400/06/19 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

شهریور ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/06/17 : Lesen
 • 1400/06/17 : Hören
 • 1400/06/17 : Schreiben
 • 1400/06/17 : Sprechen
 •  

شهریور ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/06/15-16 : Mündliche
 • 1400/06/16 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

شهریور ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/06/19: Mündliche
 • 1400/06/19 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مهرماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره مهرماه 1400 شیراز

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/07/25-26 : Mündliche
 • 1400/07/25 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/07/26 : Mündliche
 • 1400/07/26 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/07/24 : Lesen
 • 1400/07/24 : Hören
 • 1400/07/24 : Schreiben
 • 1400/07/24 : Sprechen
 •  

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/07/22-23 : Mündliche
 • 1400/07/23 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/07/26: Mündliche
 • 1400/07/26: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آبان ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره آبان ماه 1400 شیراز

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/08/22-23 : Mündliche
 • 1400/08/22 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/08/23 : Mündliche
 • 1400/08/23 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/08/21 : Lesen
 • 1400/08/21 : Hören
 • 1400/08/21 : Schreiben
 • 1400/08/21 : Sprechen
 •  

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/08/19-20 : Mündliche
 • 1400/08/20 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/08/23: Mündliche
 • 1400/08/23: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آذرماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره آذرماه 1400 شیراز

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/09/27-28 : Mündliche
 • 1400/09/27 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/09/28 : Mündliche
 • 1400/09/28 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/09/26 : Lesen
 • 1400/09/26 : Hören
 • 1400/09/26 : Schreiben
 • 1400/09/26 : Sprechen
 •  

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/09/24-25 : Mündliche
 • 1400/09/25 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/09/28: Mündliche
 • 1400/09/28: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •