در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره مردادماه 1400 شیراز | یکشنبه 30 خرداد ساعت 9 صبح
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/05/13-14 : Mündliche
 • 1400/05/13 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/05/14 : Mündliche
 • 1400/05/14 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/05/12 : Lesen
 • 1400/05/12 : Hören
 • 1400/05/12 : Schreiben
 • 1400/05/12 : Sprechen
 •  
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/05/10-11 : Mündliche
 • 1400/05/11 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/05/15: Mündliche
 • 1400/05/14 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مرداد ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره مردادماه 1400 شیراز | یکشنبه 30 خرداد ساعت 9 صبح
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/05/13-14 : Mündliche
 • 1400/05/13 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/05/14 : Mündliche
 • 1400/05/14 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/05/12 : Lesen
 • 1400/05/12 : Hören
 • 1400/05/12 : Schreiben
 • 1400/05/12 : Sprechen
 •  
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/05/10-11 : Mündliche
 • 1400/05/11 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مردادماه 1400 شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/05/15: Mündliche
 • 1400/05/14 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
مرداد ماه 1400 شیراز (B1-B2)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره اردیبهشت ماه 1400 شیراز
مرداد ماه 1400 شیراز
B1
 • 1400/05/22 : Mündliche
 • --- : EXAM-PAY
 •  
مرداد ماه 1400 شیراز
B2
 • 1400/05/15 : Mündliche
 • --- : EXAM-PAY
 •  
شهریور ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره شهریور ماه 1400 شیراز | شنبه 26 تیرماه راس ساعت 9 صبح
شهریور ماه 1400 شیراز
A2
 • 1400/06/7 : Mündliche
 • 1400/06/7 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
شهریور ماه 1400 شیراز
B2
 • 1400/06/5-6 : Mündliche
 • 1400/06/6 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
شهریور ماه 1400 شیراز
C1
 • 1400/06/7: Mündliche
 • 1400/06/6: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
مهرماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره مهرماه 1400 شیراز

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/07/29-30 : Mündliche
 • 1400/07/29 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/07/30 : Mündliche
 • 1400/07/30 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/07/28 : Lesen
 • 1400/07/28 : Hören
 • 1400/07/28 : Schreiben
 • 1400/07/28 : Sprechen
 •  

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/07/26-27 : Mündliche
 • 1400/07/27 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

مهر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/07/30: Mündliche
 • 1400/07/30: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آبان ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره آبان ماه 1400 شیراز

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/09/02-03 : Mündliche
 • 1400/09/02 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/09/03 : Mündliche
 • 1400/09/03 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/09/01 : Lesen
 • 1400/09/01 : Hören
 • 1400/09/01 : Schreiben
 • 1400/09/01 : Sprechen
 •  

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/08/29-30 : Mündliche
 • 1400/08/30 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آبان ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/09/03: Mündliche
 • 1400/09/03: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آذرماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول و یا در شهرستان مرودشت برگزار گردد.

روز
ساعت
دقيقه
تا زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره آذرماه 1400 شیراز

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A1
 • 1400/10/02-03 : Mündliche
 • 1400/10/02 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
A2
 • 1400/10/03 : Mündliche
 • 1400/10/03 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B1
 • 1400/10/01 : Lesen
 • 1400/10/01 : Hören
 • 1400/10/01 : Schreiben
 • 1400/10/01 : Sprechen
 •  

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
B2
 • 1400/09/29-30 : Mündliche
 • 1400/09/30 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  

آذر ماه 1400

شیراز (یا مرودشت)
C1
 • 1400/10/03: Mündliche
 • 1400/10/03: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •