در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
زمان شروع ثبت نام آزمون های شفاهی دوره بهمن ماه 1400 شیراز | پنجشنبه 2 دی ماه 1400 راس ساعت 9 صبح
بهمن ماه 1400 شیراز
A1
 • 1400/11/06-07: Mündliche
 • 1400/11/06: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز
A2
 • 1400/11/07: Mündliche
 • 1400/11/07: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز
B1
 • 1400/11/05: Lesen
 • 1400/11/05: Hören
 • 1400/11/05: Schreiben
 • 1400/11/05-08: Sprechen
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز
B2
 • 1400/11/03-04-08: Mündliche
 • 1400/11/04: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز
C1
 • 1400/11/07: Mündliche
 • 1400/11/07: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آذرماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره آذرماه 1400 شیراز | شنبه 8 آبان ماه 1400 راس ساعت 9 صبح
آذر - دی 1400 شیراز
A1
 • 1400/10/03-04 : Mündlich
 • 1400/10/03: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آذر - دی 1400 شیراز ​
A2
 • 1400/10/04 : Mündlich
 • 1400/10/04 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آذر - دی 1400 شیراز ​
B1
 • 1400/10/02 : Lesen
 • 1400/10/02 : Hören
 • 1400/10/02 : Schreiben
 • 1400/10/02 : Sprechen
 •  
آذر - دی 1400 شیراز ​
B2
 • 1400/10/01-09/29-30: Mündlich
 • 1400/10/01 : Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
آذر - دی 1400 شیراز ​
C1
 • 1400/10/04: Mündlich
 • 1400/10/04: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
زمان شروع ثبت نام آزمون های شفاهی دوره بهمن ماه 1400 شیراز | پنجشنبه 2 دی ماه 1400 راس ساعت 9 صبح
بهمن ماه 1400 شیراز
A1
 • 1400/11/06-07: Mündliche
 • 1400/11/06: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز
A2
 • 1400/11/07: Mündliche
 • 1400/11/07: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز
B1
 • 1400/11/05: Lesen
 • 1400/11/05: Hören
 • 1400/11/05: Schreiben
 • 1400/11/05-08: Sprechen
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز
B2
 • 1400/11/03-04-08: Mündliche
 • 1400/11/04: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
بهمن ماه 1400 شیراز
C1
 • 1400/11/07: Mündliche
 • 1400/11/07: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
اسفند ماه 1400 شیراز (یا مرودشت)

در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

روز
ساعت
دقيقه
زمان شروع ثبت نام آزمون های دوره اسفندماه 1400 شیراز | شنبه 2 بهمن ماه ساعت 9 صبح
اسفند ماه 1400 شیراز
A1
 • 1400/12/29: Mündlich
 • 1400/12/29: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
اسفند ماه 1400 شیراز
A2
 • 1400/12/29: Mündlich
 • 1400/12/29: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
اسفند ماه 1400 شیراز
B1
 • 1400/12/28: Lesen
 • 1400/12/28: Hören
 • 1400/12/28: Schreiben
 • 1400/12/28: Sprechen
 •  
اسفند ماه 1400 شیراز
B2
 • 1400/12/26-27: Mündlich
 • 1400/12/27: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •  
اسفند ماه 1400 شیراز
C1
 • 1400/12/29: Mündlich
 • 1400/12/29: Schriftlich
 • --- : EXAM-PAY
 •  
 •