در صورت محدودیت های‌ احتمالی کشوری و یا استانی توسط مراجع ذی ربط، ممکن است آزمون به زمان بعد از رفع محدودیت ها موکول گردد.

مرداد ماه 1399

شیراز
A1
 • 1399/5/24 : Mündliche
 • 1399/5/24 : Schriftlich
 • ---: Mündliche
 • ---: Schriftlich
 • --- : Gesamt
 •  

مرداد ماه 1399

شیراز
A2
 • 1399/5/24 :Mündliche
 • 1399/5/24 : Schriftlich
 • ---: Mündliche
 • ---: Schriftlich
 • --- : Gesamt
 •  

مرداد ماه 1399

شیراز
B1
 • 1399/5/25 : Lesen
 • 1399/5/25 : Hören
 • 1399/5/25 : Schreiben
 • 1399/5/25 : Sprechen
 •  
 •  

مرداد ماه 1399

شیراز
B2
 • 1399/5/26-27 : Mündliche
 • 1399/5/26 : Schriftlich
 • --- : Mündliche
 • --- :Schriftlich
 • --- :Gesamt
 •  

مرداد ماه 1399

شیراز
C1
 • 1399/5/27 : Mündliche
 • 1399/5/27 : Schriftlich
 • --- : Mündliche
 • --- : Schriftlich
 • --- : Gesamt
 •  
فهرست